Archive for the ‘มินิมาราธอนครั้งที่ 2 – Mini Marathon 2’ Category

Mini Marathon Status Update

วัตถุประสงค์: หาเงินให้ทางคณะ เพื่อนำมาเป็นงบ CSR คณะ
ยอดเงินบริจาคในครั้งที่ 1 : 500,000 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ รุ่น 16 และ 17
Highlight:
target ผู้ร่วมงาน 1,500 คน
ประเมินค่าใช้จ่าย 500,000 บาท
บัตรมูลค่า 250 บาทต่อใบ
———————————-

โครงการเดิน-วิ่งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่จะร่วมจัดหาเงินทุนเข้าสมทบในโครงการ “รศ. อาสาเพื่อสังคม”  ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือสังคม  และช่วยสนับสนุนในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้แก่สังคมของประเทศ

(เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากคณะ ที่ช่วยเหลือให้กับ MPPM 16 และ MPPM 17 ก็ได้รับความช่วยเหลือมาจากกองทุนนี้เช่นกัน)

———————————–

กำหนดการ high light

01/02/55 ส่งรายชื่อ sponsor เพื่อจัดพิมพ์หนังสือ (ดูรายละเอียดข้อมูลวันที่ 26/01/55)
13/02/55 ผู้ประสานงานติดตามผลและจะต้องได้รับคำตอบ  (ดูรายละเอียดข้อมูลวันที่ 26/01/55)

11/03/55 วันกิจกรรม 

———————————–

กำหนดการ

เชิญ MPPM17 เป็นเจ้าภาพร่ว
– เอกสารประกอบการขอทุน

1. จดหมายตัวอย่าง
2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โครงการมินิมาราธอน ส่งขอสนับสนุนกิจกรรม
3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หนังสือตอบรับ

สิ่งของที่ต้องการรับการสนับสนุน
งบประมาณค่าใช้จ่าย  กรณีท่านที่ต้องการสนับสนุนเป็นสิ่งของ
– ป้ายประชาสัมพันธ์ในคณะ

07/02/55 รายชื่อ sponsor ล่าสุด
22/12/54 เอกสารไซส์เสื้อ
22/12/54 เอกสารชุดแรก

—————————–
03/02/55 สรุปตอนนี้มี บริษัท สหฟาร์ม และ กองสลากที่ขอซ้ำกับรุ่น 16 นะคะ และทางรุ่น 16 ได้ดำเนินการยื่นเรื่องไปแล้วดังนั้น รุ่น 17 จะไม่ส่งหนังสื่อซ้ำนะคะ

31/01/55 ประเด็นคำถาม ที่ยังไม่ได้ตอบ

จะต้องดำเนินการอย่างไร ทั้งเรื่องโลโก้ที่จะไปพิมพ์โบวชัวร์ และอื่น ๆ  และจะต้องชำระเงินวันไหน ขอรายละเอียดด้วยค่ะ
อัพเดทรายละเอียดค่าใช้จ่ายแบบมีตัวเงิน

——————————

26/01/55 ส่งเมล์หารุ่น 17 ทุกคน

เรียนพี่ๆ เพื่อนๆ ที่เคารพ

ตอนนี้กิจกรรม Mini Marathon ของเราได้เป็นรูปเป็นร่างสุดๆแล้ว
ท่านพี่รุ่น 16 ได้ส่งข้อมูลมากมายมาให้ทางคณะกรรมการ…. ได้นำมาสื่อสารต่อกับ MPPM17
*** ข้อมูลทั้งหมดแบบรวบรวม กรณีอ่านตามเมล์ไม่ทัน สามารถเข้าไปดูได้ที่

โครงการเดิน-วิ่งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่จะร่วมจัดหาเงินทุนเข้าสมทบในโครงการ “รศ. อาสาเพื่อสังคม”  ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือสังคม  และช่วยสนับสนุนในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้แก่สังคมของประเทศ

เพื่อให้กระชับขอ highlight ข้อมูลที่จำเป็น “เร่งด่วน” จากพี่ๆเพื่อนๆนะคะ
**** เราต้องการผู้สนับสนุนค่ะ ****
กำหนดการเป็นตามนี้นะคะ 

01/02/55 ส่งรายชื่อ sponsor เพื่อจัดพิมพ์หนังสือ 

13/02/55 ผู้ประสานงานติดตามผลและจะต้องได้รับคำตอบ  

สำหรับพี่ๆเพื่อนๆ ที่พอจะมีผู้สนับสนุนแล้วสามารถไปลงทะเบียนได้ที่
ขอบพระคุณค่ะ

——————————–

26/01/55

เรียน  MPPM 16 และ  MPPM 17 ทุกท่าน ด้วยเหลือระยะเวลาในการดำเนินงานเกี่ยวกับการเตรียมการ/จัดการแข่งขัน นิด้า มินิมาราธอนครั้งที่ 2 เพียงเดือนเศษ ๆ แต่ยังมีอีกหลายขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการ เพื่อให้ทันกับการจัดการแข่งขัน

ในช่วงเวลานี้ รอคำตอบจากทุกท่านอยู่นะคะ ที่ขอความร่วมมือ/ขอความช่วยเหลือในการหาผู้สนับสนุนกิจกรรม  โดยขอให้ส่งรายชื่อหน่วยงาน/ผู้บริหารหน่วยงานที่จะเรียนขอรับการสนับสนุนกิจกรรม

หากท่านใดมีจิตอาสาที่จะช่วยเหลือกิจกรรม ขอได้โปรดแจ้งรายชื่อหน่วยงาน/ผู้บริหารหน่วยงานที่จะขอรับการสนับสนุน โดยขอให้แจ้ง ดังนี้

เรียน ………………………………………..

ผู้ประสานงาน ……………………………..  (ชื่อของท่าน : ผู้มีจิตอาสาที่จะดำเนินการนำจดหมายไปขอรับการสนับสนุน/เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้) 

ส่งทาง Mailgroup รุ่น 16  หรือ แจ้ง/ติดต่อผ่านคณะกรรมการรุ่น 16  ตามเอกสารแนบ เพื่อส่งต่อให้ผู้ประสานงานดำเนินการต่อไป  


โปรดส่งรายชื่อหน่วยงาน/ผู้บริหารหน่วยงานภายในวันที่ 1 ก.พ. 55  เพื่อนำมาพิมพ์เรียนใน จดหมายเสนอท่านคณบดีลงนาม  หากเป็นไปได้ กรุณาติดต่อหน่วยงานที่จะขอรับการสนับสนุนล่วงหน้า/ประสานไว้ล่วงหน้า โดยขอให้แจ้งว่าหนังสือฉบับจริงจะส่งตามไป เพื่อความรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ผู้ประสานงานของรุ่น 16 จะรวบรวม และพิมพ์จดหมาย (ตัวอย่างจดหมายตามเอกสารแนบ พร้อมแนบสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2)เพื่อนำเรียน คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์  ลงนาม  หากท่านคณบดีลงนามเรียบร้อยแล้ว จะส่งให้ท่านนำไปดำเนินการต่อไป และขอความกรุณาติดตามผลด้วย  เนื่องจากจะต้องได้รับคำตอบ (หากมีการสนับสนุนกิจกรรม) ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อนำ LOGO ของหน่วยงานที่สนับสนุนไปจัดพิมพ์ใบสมัคร และสกรีนบนเสื้อ (สิทธิประโยชน์ที่ได้รับตามรายการหนังสือตอบรับ : file สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และดำเนินการขั้นตอนต่อไป ซึ่งต้องมีการแถลงข่าว และเริ่มสมัครนักวิ่งจากทั่วภูมิภาคในชมรมวิ่ง  ประชาชนทั่วไป รวมทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของสถาบัน ฯลฯ 

ในนามของคณะกรรมการรุ่น 16 และ 17 ขอขอบคุณทุกท่านล่วงหน้า 

“กิจกรรมจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ ถ้าพวกเราทุกคนช่วยกันทำ”

คณะกรรมการรุ่น

——————————-

วันที่ 11/03/55
วัตถุประสงค์: หาเงินให้ทางคณะ เพื่อนำมาเป็นงบ CSR คณะ
ยอดเงินบริจาคในครั้งที่ 1 : 500,000 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ รุ่น 16 และ 17
Highlight:
target ผู้ร่วมงาน 1,500 คน
ประเมินค่าใช้จ่าย 500,000 บาท
บัตรมูลค่า 250 บาทต่อใบ
โจทย์คือ (จากที่ซีเข้าใจ ดังนั้นขอให้คณะหาเงินเริ่มทำงานได้เลยค่ะ อาจจะเข้าใจผิดขออภัย)
1 เราจะหาผู้เข้าร่วม 1500 คนได้อย่างไร
2 เราจะสามารถตัดค่าใช้จ่ายตรงไหนได้ จากการขอ sponsor
3. เราจะหาตั้ง target ยอดบริจาคเป็นที่เท่าไหร่
สถานะล่าสุด
ทางสมเด็จพระเทพ ได้ตอบรับอนุมัติพระราชทานถ้วยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ที่ต้องการตอนนี้
ขอให้ฝ่ายหาเงิน ห้อง 1-3 เป็น leader ในด้านนี้ 
ทำหน้าที่ประสานงานกับรุ่น 16 และมากระจายงานกันในรุ่นนะคะ 

เนื่องจากการถ่ายทอดข้อมูลอาจจะยังไม่ดีเท่าที่ควร บางท่านอาจจะหลงประเด็น 
ซีขอนัด ฝ่ายหาเงินห้อง 1-3 หัวหน้าห้องและผู้ที่สนใจมาประชุมกับซีเพื่ออธิบายงาน
วันที่ 29/01/55 เวลา 12.00 สถานที่ ห้องพักเบรค เวลา 10.30
ดังนั้นขอให้หัวหน้าห้อง/เลขาติดต่อ อจ.ผู้สอนให้เลิกตรงเวลาเที่ยงพร้อมกันค่ะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โครงการมินิมาราธอน ส่งขอสนับสนุนกิจกรรม

Advertisements