Archive for ธันวาคม, 2012

Course outline PP7000

การจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management

ศึกษาความหมาย  แนวความคิดและทฤษฎีว่าด้วยวิสัยทัศน์ (vision) ภารกิจ (missions) จุดมุ่งหมาย (goals) วัตถุประสงค์ (objectives) กลยุทธ์ (strategies)  ขององค์การ  พิจารณาระบบ  และกระบวนการวางแผน (corporate plan) ตั้งแต่แผน  กลยุทธ์จนถึงแผนปฏิบัติการ  และการปฏิบัติตามแผน  การวิเคราะห์และการปรับแผนและการบริหารแผนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม  ศึกษากรณีศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมและธุรกิจที่สำคัญ

ข้อสอบเก่า     พิษณูโลก /โคราช  /  กรุงเทพ MPA 22  

  MPA24    /  MPPM14 / MPPM15   

 

Advertisements

รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร

 file_1332152162  รองศาสตราจารย์  ดร.ปกรณ์ ปรียากร

อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจฯ

   อ่านต่อ >>

 

 

Lecture ของ MPPM16  ครั้งที่ 1 / ครั้งที่ 2

Power Point  บรรยาย

ส่องกล้อง

ผศ.ดร. อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี

achakorn  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี
รักษาการผู้อำนวยการโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก
เวลาติดต่อ : เวลาติดต่อ วันอังคาร และวันพุธ เวลา10.00-15.00 น.
  : 0-2727-3925
: 0-2727-3925
: achakorn@ics.nida.ac.th
เลขานุการ : นางปราณี นิยมสุข
เบอร์ติดต่อ : 0-2727-3901

อ่านต่อ >>

 

ศาสตราจารย์ ดร. กฤษ เพิ่มทันจิตต์

grit   ศาสตราจารย์ ดร. กฤษ เพิ่มทันจิตต์
ศาสตราจารย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
เวลาติดต่อ : พุธ 13.00 – 16.00 น. , พฤหัสบดี 13.00 – 16.00 น.
: 0-2727-3885
: 0-2375-9164
: grit@nida.ac.th; prof.dr.grit.p@hotmail.com
เลขานุการ : นางกัลญา ชมวงษ์
เบอร์ติดต่อ : 0-2727-3872

อ่านต่อ >>

Lecture ของรุ่น MPPM16     ครั้งที่ 1ครั้งที่ 2

แนวตอบของ อาจารย์   ข้อ 1 .จิตที่รู้ จิตที่ตื่น พลิกผันโลก ด้วยจิตที่เบิกบาน

ข้อ 2. นิยาม-วิสัยทัศน์

Mine Map สรุป

ส่องกล้อง  ชุดที่ 1  / ชุด 2  / ชุด 3