Coruse Outline PP7003

ศึกษาแนวคิดและข้อสมมติขั้นมูลฐานทางการบัญชี  มาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปเพื่อเป็นพื้นฐานในการทำความ เข้าใจรายงานการเงิน ซึ่งประกอบด้วย งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด  ตลอดจนศึกษาการนำข้อมูลทางการบัญชีมาใช้ประโยชน์ในการวางแผน  ควบคุมและตัดสินใจ  ได้แก่  การวิเคราะห์รายงานการเงิน  การจัดทำงบประมาณ  งบประมาณลงทุน  พฤติกรรมต้นทุน  การวิเคราะห์ต้นทุน-ปริมาณ-กำไร การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ   การบัญชีตามความรับผิดชอบ  การกำหนดต้นทุนผลิตภัณฑ์และการแบ่งสรรค่าใช้จ่าย ต้นทุนฐานกิจกรรม และต้นทุนมาตรฐาน

สรุปเนื้อหาเพื่อสอบ Midterm ทุกอาจารย์

แบบฝึกหัดที่ 1

แบบฝึกหัดที่ 2

แบบฝึกหัดที่ 3

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: