หลักสูตร

หลักสูตร October 18, 2008

โครงสร้างหลักสูตร

คณะ รัฐประศาสนศาสตร์
ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคพิเศษ
หลักสูตร การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (แผน ข)
ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
1 หมวดวิชาหลัก 18 หน่วยกิต คะแนนต่ำสุด 3.00
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
PP6000 ระบบการเมือง และระบบสังคม
POLITICAL AND SOCIAL SYSTEMS
3
PP6001 เศรษฐศาสตร์สำหรับการจัดการ
ECONOMICS FOR MANAGEMENT
3
PP6002 การวิจัยทางการจัดการ
MANAGEMENT RESEARCH
3
PP6003 การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
PUBLIC AND PRIVATE SECTOR MANAGEMENT
3
PP6004 องค์การสมัยใหม่
MODERN ORGANIZATIONS
3
PP6005 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
INFORMATION SYSTEM FOR MANAGEMENT
3
2 หมวดวิชาเอก 18 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
PP7000 การจัดการเชิงกลยุทธ์
STRATEGIC MANAGEMENT
3
PP7001 การบริหารและการพัฒนาทุนมนุษย์ยุคใหม่
HUMAN CAPITAL MANAGEMENT AND DEVELOPMENT
3
PP7002 การจัดการการเงิน
FINANCIAL MANAGEMENT
3
PP7003 การบัญชีบริหาร
MANAGEMENT ACCOUNTING
3
PP7004 การจัดการการตลาด
MARKETING MANAGEMENT
3
PP7005 การจัดการภาวะวิกฤตและความเสี่ยง
RISK AND CRISIS MANAGEMENT
3
PP8900 การศึกษาตามแนะแนว
DIRECTED STUDIES
3
3 วิชาค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
PP9000 การค้นคว้าอิสระ
INDEPENDENT STUDY

การวัดผลการศึกษา

ผลการศึกษา  หมายความถึง  ผลรวมของการทดสอบ การทำแบบฝึกหัดการเขียนรายงาน  การสอบ การฝึกภาคสนาม และการประเมินผลในรูปแบบอื่นๆ ตามที่อาจารย์ผู้สอนกำหนด ผลการสอบวิทยานิพนธ์ และวิชาการค้นคว้าอิสระ  ผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แสดงออกได้ดังต่อไปนี้

A = 4.0 หมายถึง Excellent  (ดีเยี่ยม)
A- = 3.7 หมายถึง Very good  (ดีมาก)
B+ = 3.3 หมายถึง Good  (ดี)
B = 3.0 หมายถึง Fairly good  (ดีพอใช้)
B- = 2.7 หมายถึง Almost good  (เกือบดี)
C = 2.3 หมายถึง Fair  (พอใช้)
C+ = 2.0 หมายถึง Almost  fair  (เกือบพอใช้)
C- = 1.7 หมายถึง Poor  (ไม่พอใช้)
D = 1.0 หมายถึง Very  poor  (ใช้ไม่ได้)
F = 0 หมายถึง Failure  (ตก)
W = หมายถึง Withdrawal  (เพิกถอน)
I = หมายถึง Incomplete  (ผลการศึกษาไม่สมบูรณ์)
S = หมายถึง Satisfactory  (พอใจ)
U = หมายถึง Unsatisfactory  (ไม่พอใจ)
AU = หมายถึง Audit  (ร่วมฟัง)
P = หมายถึง Pass  (ผ่าน)
IP = หมายถึง In Progress  (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
T = หมายถึง Terminated  (ให้ยุติ)
TR = หมายถึง Transfer, work with which there is no comparable grade (ผลการศึกษาจากการเทียบโอน)
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: