รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร

หมวดวิชาหลัก 

รอ.6000  ระบบการเมือง  และระบบสังคม

3 หน่วยกิต

PP.6000 Political and Social Systems
 

ศึกษาทฤษฎีว่าด้วยการเมือง และสังคม การพัฒนาการเมืองในระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย พรรคการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง การเมืองภาคประชาชน และการเมืองท้องถิ่น การศึกษาเกี่ยวกับสถาบัน กลไก รัฐธรรมนูญ และกฎหมายสำคัญๆ ที่มีผลต่อระบบการเมืองและสังคมไทย โครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมไทย เอกลักษณ์ของสังคมไทย การเปลี่ยนแปลงทางสังคม สภาพปัญหาและทางออกของการพัฒนาสังคมไทย

รอ.6001 เศรษฐศาสตร์สำหรับการจัดการ  

3 หน่วยกิต

PP.6001 Economics for Management
 

– ศึกษาถึงหลักเศรษฐศาสตร์สำหรับการจัดการ และหลักการทางเศรษฐศาสตร์ที่ช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ เช่น เป้าหมายของการตัดสินใจทางธุรกิจ การประมาณการอุปสงค์ต่อสินค้าและบริการ การประมาณการผลิต การวิเคราะห์ต้นทุนในการผลิต การกำหนดราคาสินค้า ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจต่อภาคธุรกิจ รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางธุรกิจ
– ศึกษาถึงโครงสร้าง องค์ประกอบ และกลไกการทำงานของระบบเศรษฐกิจ ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ เป้าหมายของเศรษฐกิจ รวมทั้งวัฏจักรเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังศึกษาถึงระบบการเงิน ตลาดการเงิน ตลาดเงินและตลาดทุน เครื่องมือของนโยบายการเงิน บทบาทของนโยบายการเงินต่อเศรษฐกิจ การลงทุน รวมถึงผลกระทบของนโยบายการเงินต่อภาคธุรกิจ – ศึกษาถึงนโยบายการคลัง กลไกการทำงาน การใช้เครื่องมือทางการคลังในการส่งเสริมการออมและการลงทุน ผลกระทบของนโยบายต่อเศรษฐกิจ และภาคธุรกิจ ตลอดจนความสามารถทางการแข่งขันทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังศึกษาถึงนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน ผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยนต่อการค้าต่อภาคธุรกิจและเศรษฐกิจ

รอ.6002 การวิจัยทางการจัดการ 

3 หน่วยกิต

PP.6002 Management Research
 

ศึกษาแนวคิด และวัตถุประสงค์ของการวิจัยทางการจัดการ การวิจัยในรูปแบบต่างๆ ที่นิยมใช้ในงานวิจัยทางการจัดการ เปรียบเทียบความมุ่งหมายของการวิจัยประยุกต์ทางการจัดการที่แตกต่างจากการวิจัยบริสุทธิ์  และการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ศึกษาขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการวิจัยทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ครอบคลุมถึงการกำหนดประเด็นปัญหา การทบทวนวรรณกรรม การสร้างกรอบแนวคิด การทดสอบสมมติฐานด้วยเครื่องมือเชิงประจักษ์ การออกแบบการวิจัย การกำหนดประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การสร้างมาตรวัด การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลและการวิเคราะห์เพื่อแปรความหมายข้อมูล จริยธรรมการวิจัยและปัญหาการลอกเลียนงานของผู้อื่น รวมถึงการเขียนรายงานการวิจัย เพื่อสนับสนุนและใช้ประโยชน์ในการจัดการ

รอ.6003  การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

3 หน่วยกิต

PP.6003 Public and Private Sector Management
 

ศึกษาความหมาย แนวความคิด ทฤษฎีว่าด้วยการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  การบริการสาธารณะและธุรกิจของเอกชน  รวมทั้งภาคประชาชน  เปรียบเทียบความแตกต่าง  ความคล้ายคลึง  ความสัมพันธ์เชื่อมโยง  การประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน  หุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน  (Public and Private Partnership)  การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management – NPM)  การปฏิรูประบบราชการ แนวคิดการนำเทคนิคการบริหารจากภาคเอกชนมาใช้ในภาครัฐ  และแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service – NPS)

รอ.6004  องค์การสมัยใหม่   

3 หน่วยกิต

PP.6004 Modern Organizations
 

– ศึกษาสิ่งแวดล้อมองค์การ ระบบภายในองค์การ ปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบโครงสร้างองค์การ เช่น กลยุทธ์ เทคโนโลยี และขนาด ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างองค์การและประสิทธิผลขององค์การ
– ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบองค์การสมัยใหม่ เช่น องค์การแห่งความรู้ (The Knowledge Organization)องค์การเสมือนจริง (Virtual Organization) องค์การสมรรถนะสูง (High Perfor-mance Organization) วัฒนธรรมองค์การ นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงองค์การ (Organizational Innovation and Change)
– ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมขององค์การ (Organizational Behavior) ทฤษฎีแรงจูงใจ (Motivation) ภาวะผู้นำ (Leadership) พฤติกรรมกลุ่ม (Group Behavior) และการเมืองในองค์การ

รอ.6005 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

3 หน่วยกิต

PP.6005  Information System for Management
 

– แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวทางในการนำระบบสารสนเทศมาใช้ (Approaches to Information Systems) ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศกับองค์การและการจัดการ ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ (Strategic Information Systems) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) และรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)
– ประเภทของระบบสารสนเทศ  ระบบสารสนเทศที่ใช้ในงานปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการทำรายงาน ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ และปัญญาประดิษฐ์ การพัฒนาระบบสารสนเทศ (Systems Development)  จริยธรรม และผลกระทบทางสังคมของระบบสารสนเทศ
– องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟท์แวร์ (Software) ฐานข้อมูล (Database) และโทรคมนาคมและเครือข่าย (Telecommunications and Networks) ความปลอดภัย (Security)  อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  หมวดวิชาเอก 

รอ.7000  การจัดการเชิงกลยุทธ์  

3 หน่วยกิต

PP.7000  Strategic Management
 

ศึกษาความหมาย  แนวความคิดและทฤษฎีการจัดการกลยุทธ์รวมถึงภารกิจ (missions) วัตถุประสงค์  กลยุทธ์ขององค์การ  ระบบ  และกระบวนการวางแผน (corporate plan) ตั้งแต่แผน  กลยุทธ์จนถึงแผนปฏิบัติการ  และการปฏิบัติตามแผน  การวิเคราะห์และการปรับแผนและการบริหารแผนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม  ศึกษากรณีศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมและธุรกิจที่สำคัญ

รอ.7001 การบริหารและการพัฒนาทุนมนุษย์ยุคใหม่

3 หน่วยกิต

PP.7001  Human Capital Management and Development
 

– เนื้อหาของวิชาครอบคลุมแนวคิดของการบริหารคนตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต (Post Knowledge Based Society) ผลของสภาพแวดล้อมที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างขององค์การ ลักษณะงานที่กระทบต่อคนและการบริหารคน
– กลยุทธ์ที่สำคัญในการบริหารทุนมนุษย์ตั้งแต่กลยุทธการวางแผนกำลังคน การสรรหา การพัฒนา การให้รางวัลและสิ่งจูงใจ การจัดการผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งกลยุทธ์การเก็บรักษาทุนมนุษย์ที่มีค่าไว้ในองค์การ
– วิชานี้จะครอบคลุมบทบาทของผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งทิศทางและแนวโน้มการจัดการทุนมนุษย์ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน

รอ.7002  การจัดการการเงิน 

3 หน่วยกิต

PP.7002  Financial Management
 

– ศึกษาตลาดการเงิน ตลาดเงิน  ตลาดทุน บทบาทและความสำคัญของตลาดทุนต่อภาคธุรกิจ บทบาท ความสำคัญของการบริหารการเงินขององค์กรทั้งของภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ และภาครัฐบาล หลักการวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อประเมินผลทางการเงินของธุรกิจ หลักการระดมทุนทางการเงิน วิธีการ ผลกระทบ และประโยชน์ต่อธุรกิจ รวมทั้งหลักการบริหารการลงทุนในหลักทรัพย์ การบริหารความเสี่ยงในการลงทุน
– ศึกษาการบริหารการเงินเชิงกลยุทธ์ และการวางแผนทางการเงินเพื่อความสำเร็จ รวมทั้งหลักการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ วิธีการ เหตุผลความจำเป็น ข้อดี ข้อจำกัด รวมทั้งการระดมทุนโดยการก่อหนี้ การออกตราสารหนี้ กลไก การกำหนดอัตราดอกเบี้ย ข้อดี และข้อจำกัด
– ศึกษาหลักการในการตัดสินใจลงทุนในโครงการ การวิเคราะห์โครงการ เครื่องมือและตัวชี้วัดในการตัดสินใจ การบริหารการเงินในระยะสั้น รวมทั้งการบริหารสภาพคล่องทางการเงินของธุรกิจ หลักการในการบริหารข้อมูลข่าวสารทางการเงินเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

รอ.7003 การบัญชีบริหาร

3 หน่วยกิต

PP.7003  Management Accounting 
 

ศึกษาแนวคิดและข้อสมมติขั้นมูลฐานทางการบัญชี  มาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปเพื่อเป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจรายงานการเงิน ซึ่งประกอบด้วย งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด  ตลอดจนศึกษาการนำข้อมูลทางการบัญชีมาใช้ประโยชน์ในการวางแผน  ควบคุมและตัดสินใจ  ได้แก่  การวิเคราะห์รายงานการเงิน  การจัดทำงบประมาณ  งบประมาณลงทุน  พฤติกรรมต้นทุน  การวิเคราะห์ต้นทุน-ปริมาณ-กำไร การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ   การบัญชีตามความรับผิดชอบ  การกำหนดต้นทุนผลิตภัณฑ์และการแบ่งสรรค่าใช้จ่าย ต้นทุนฐานกิจกรรม และต้นทุนมาตรฐาน

รอ.7004  การจัดการการตลาด  

3 หน่วยกิต

PP.7004  Marketing Management
 

ศึกษาแนวถึงกลยุทธ์ในการกำหนดนโยบายทางด้านการตลาด ว่าด้วยเรื่อง ราคา (Price) สถานที่ (Place) การส่งเสริม (Promotion) ทั้งนี้ภายใต้การพิจารณาถึงตลาดการค้าในประเทศระหว่างภาครัฐและเอกชน และตลาดการค้าต่างประเทศซึ่งรวมถึงการศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภค ผลกระทบจากกฎหมายต่างๆ และข้อกำหนดต่างๆ ขององค์การค้าโลก (World Trade Organization) และผลจาก FTA ที่มีต่อการตลาดของไทย ตลอดจนเทคนิคของการบริหารการตลาดตามสถานการณ์ผันแปรต่างๆ ด้วย

รอ.7005  การจัดการภาวะวิกฤตและความเสี่ยง  

3 หน่วยกิต

PP.7005 Risk and Crisis Management
 

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและกระบวนการในการจัดการภาวะวิกฤตและความเสี่ยงในภาครัฐและภาคเอกชน โดยพิจารณาตัวแบบการจัดการในลักษณะองค์รวม เนื้อหาหลักครอบคลุมถึงวิกฤตการณ์และความเสี่ยงในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ศึกษาแนวทางและกลยุทธ์การจัดการภาวะวิกฤตซึ่งเป็นผลมาจากพลวัตการเปลี่ยนแปลงและความผันผวนทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์การ ศึกษากระบวนการวางแผนจัดการวิกฤตการณ์โดยบูรณาการแนวคิดกับการปฏิบัติ การวิเคราะห์สถานการณ์และกรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศ และการสังเคราะห์บทเรียนเพื่อแสวงหาโอกาสและแนวทางป้องกันแก้ไขจากภาวะวิกฤตและความเสี่ยง

 วิชาการค้นคว้าอิสระ 

รอ.9000 การค้นคว้าอิสระ 

3 หน่วยกิต

PP.9000  Independent Study  
 

ศึกษาวิจัยปรากฏการณ์หรือประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการบริการของภาครัฐและภาคเอกชนโดยใช้กรอบความคิดที่เคยศึกษามาในหลักสูตร  โดยมุ่งหมายให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการวิจัยทางการบริหาร  และจัดทำรายงานทางการศึกษาอย่างมีมาตรฐาน  หรือการใช้หลักวิชาเพื่อวิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในการบริหารของหน่วยงานในเชิงประยุกต์ 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: